DT1320 goşa fazaly uglerod polat guşak

 • Model:
  DT1320
 • Polat görnüşi:
  Iki fazaly uglerod polat
 • Dartyş güýji:
  1340 Mpa
 • Fatadawlyk güýji:
  10 410 Mpa
 • Gatylygy:
  360 HV5

DT1320 DUAL FAZE KARBON STEL BELT

DT1320 goşa fazaly uglerod polat guşakdyr.Gaty we tekiz üstü we çal oksid gatlagy bar, bu bolsa poslama töwekgelçiligi pes bolan islendik programma üçin amatly bolýar.Örän oňat ýylylyk aýratynlyklary, çörek bişirmek we şuňa meňzeş goşundylar üçin amatly edýär.Mundan başga-da ýylylyk bejergisiz kebşirläp bolýar carbon Az mukdarda uglerod düzümi, ýanmazdan soň kebşirlemäge mümkinçilik berýär.

Aýratynlyklary

● Örän gowy statiki güýç

Fat gaty ýadawlyk güýji

● Örän gowy ýylylyk aýratynlyklary

Wear Ajaýyp eşik garşylygy

● Gowy abatlaýyş

Goýmalar

● Agaçdan ýasalan panel

Ve Konweýer

● we ş.m.

Üpjün etmegiň gerimi

● Uzynlygy - elýeterli düzüň

Id Giňligi - 200 ~ 3100 mm

● Galyňlygy - 1,2 / 1,4 / 1,5 mm

Maslahat: Maks.bir kemeriň ini 1200mm, kesmek ýa-da uzyn kebşirlemek arkaly ýöriteleşdirilen ululyklar bar.

 

Opeke-täk açylyş metbugaty tigirli polat kemerden we uzyn ýeke metbugat toplumyndan ybarat.Guşak düşegi we galyp üçin basgançakdan basgançakly geçýär.Bu basgançakly sikl basmak tehnologiýasynyň bir görnüşi.DT1320-den başga, CT1300 we CT1100 agaçdan ýasalan panel senagatyna leeke-täk açylyş metbugatyna hem ulanylyp bilner.Haýsy modeli saýlamak iň gowusy, Mingke bilen habarlaşyň, müşderiniň amaly ssenarilerine we býudjetine laýyklykda degişli polat guşak modelini maslahat bereris.

Döredenimizden bäri, Mingke agaçdan ýasalan panel önümçiligine, himiýa senagatyna, azyk senagatyna, rezin senagatyna we film guýma önümçiligine kuwwat berdi. Polat guşakdan başga-da, Mingke Isobaric Double Belt Press, himiki flaker / ýaly polat guşak enjamlaryny hem üpjün edip biler. pastillator, konweýer we dürli ssenariýalar üçin polat guşak yzarlaýyş ulgamy.

 • Göçürip al

  Sitata alyň

  Habaryňyzy bize iberiň: