CT1100 gaty we temperaturaly uglerod polat guşagy

 • Model:
  CT1100
 • Polat görnüşi:
  Uglerod polat
 • Dartyş güýji:
  1100 Mpa
 • Fatadawlyk güýji:
  ± 460 Mpa
 • Gatylygy:
  350 HV5

CT1100 KARBON STEL BELT

CT1100 gaty ýa-da gaty we temperaturaly uglerod polatdyr.Mundan başga-da deşikli guşak bilen gaýtadan işlenip bilner.Gaty we tekiz üstü we poslama töwekgelçiligi pes bolan islendik programma üçin amatly bolan gara oksid gatlagy bar.Örän oňat termiki häsiýetler, suwuklyklary, pastalary we däneli önümleri bişirmek we gyzdyrmak we guratmak üçin amatly edýär.

Aýratynlyklary

● Örän gowy statiki güýç

Fat gaty ýadawlyk güýji

● Örän gowy ýylylyk aýratynlyklary

Wear Ajaýyp eşik garşylygy

● Gowy abatlaýyş

Goýmalar

● Iýmit
● Agaçdan ýasalan panel
Ve Konweýer
● Beýlekiler

Üpjün etmegiň gerimi

● Uzynlygy - elýeterli düzüň

Id Giňligi - 200 ~ 3100 mm

● Galyňlygy - 1,2 / 1,4 / 1,5 mm

Maslahat: Maks.bir kemeriň ini 1500mm, kesmek ýa-da uzyn kebşirlemek arkaly ýöriteleşdirilen ululyklar bar.

 

CT1100 uglerod polat guşak gaty gowy ýylylyk aýratynlyklaryna we aşaga garşylygy bar we pes poslaýjy ssenariýalarda ulanylyp bilner.Mysal üçin, agaçdan ýasalan panel önümçiliginde ulanylýan ýekeje açyk metbugat.Ol aýlanýan polat guşakdan we has uzyn açyk metbugatdan ybarat.Polat guşak esasan düşegi we galyp üçin basgançakdan basgançakly daşamak üçin ulanylýar.CT1100 oňat ýylylyk aýratynlyklaryna esaslanyp, bişirilen çörek ýa-da naharlar deň derejede gyzdyrylar we taýýar önümiň hili has gowy bolar ýaly azyk senagatynda tunel çörek bişirilýän peçde hem ulanylýar.Şeýle hem umumy konweýer enjamlarynda ulanylyp bilner.Has giňişleýin maglumat üçin Mingke broşýurasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Döredenimizden bäri, Mingke agaçdan ýasalan panel önümçiligine, himiýa senagatyna, azyk senagatyna, rezin senagatyna we film guýma önümçiligine kuwwat berdi. Polat guşakdan başga-da, Mingke Isobaric Double Belt Press, himiki flaker / ýaly polat guşak enjamlaryny hem üpjün edip biler. pastillator, konweýer we dürli ssenariýalar üçin polat guşak yzarlaýyş ulgamy.

 • Göçürip al

  Sitata alyň

  Habaryňyzy bize iberiň: